Polski
kontakt

Regulamin

R E G U L A M I N

Konkursu MŁODY WYNALAZCA

 

§1

Konkurs MŁODY WYNALAZCA zwany dalej KONKURSEM ma na celu wyróżnianie oraz promowanie:

 • wyróznianie oraz promowanie wynalazków opracowanych przez młodych twórców
 • wspieranie kreatywności wśród młodzieży

 

§2

Głównym organizatorem KONKURSU jest Fundacja Haller Pro Inventio oraz Firma Eurobusiness-Haller

 

§3

Fundatorem nagród Konkursu jest Fundacja Haller Pro Inventio w Katowicach.

 

§4

Przewodniczącego jury KONKURSU powołuje organizator. Członków komisji Konkursu wybiera przewodniczący jury

 

§5

Konkurs jest inicjatywą non-profit.  Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

§6

DEKLARACJE UCZESTNICTWA W KONKURSIE – FORMULARZ  wraz z opisem

przyjmowane są pocztą oraz pocztą-elektroniczną, do dnia 15 maja roku 2019.

na adres

Fundacja Haller Pro Inventio
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel.: 32 203 71 03; GSM: +48 602 738 130

e.mail: fundacja@haller.pl

www.fundacja.haller.pl

 

 §7

W KONKURSIE biorą udział osoby fizyczne, które nie ukończyły 25 roku życia.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • imiona i nazwiska, adresy twórców i ewentualnie opiekuna projektu
 • tytuł rozwiązania
 • opis rozwiązania (dokumentację techniczną, rysunki, szkice, zdjęcia itp. )
 • etap wdrożeniowy projektu
 • spodziewane efekty wdrożenia, rynki zbytu i ewentualne nakładach na inwestycje związane z wdrożeniem innowacji
 • cv twórcy/twórców
 • ewentualnie informacje o opiekunach projektu 
 • ewentualne nagrody, opinie
 • ewentualnie prototyp lub jego makieta.

 

§8

Przedmiotem oceny są m.in. następujące kryteria:

 • wynalazek, wzór przemysłowy, produkt przemysłowy
 • pomysł, nowa koncepcja,
 • nowatorskie rozwiązanie techniczne
 • nowe rozwiązanie zastosowane w zarządzaniu, w handlu, usługach,
 • komunikacji i transporcie, nauczaniu itd.
 • nowa koncepcja
 • nowatorski program edukacyjny,
 • innowacyjna praca dyplomowa możliwa do zastosowania w praktyce,
 • inne dokonanie innowacyjne

Jury KONKURSU może rozszerzyć zakres wymienionych powyżej kryteriów.

 

§9

Organizatorzy KONKURSU przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 • Miejsce I:

- Dyplom, nagrody rzeczowe
- Prezentacja wynalazku na wybranych przez Fundację Światowych Targach
Wynalazczości organizowanych za granicą
- Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG (Katowice,
czerwiec)

-nagrody rzeczowe

 

 • Miejsce II i III:

- Dyplom, nagrody rzeczowe
- Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG, Katowice,

-Nagrody rzeczowe

 

 •  Wyróżnienia:

- Dyplom
- Prezentacja wynalazku na Międzynarodowych Targach INTARG, Katowice

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji-rozszerzenia puli nagród dla laureatów Konkursu.

Ponadto, informacje o wynalazkach i ich twórcach (miejsce I, II i III oraz wyróżnienia) organizator konkursu:

 • zamieści na stronie internetowej www.fundacja.haller.pl , facebook Fundacji
 • prześle do: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do portali internetowych związanych z wynalazczością, do mass mediów.

 

§10

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w czasie targów INTARG 2019 w dniu 4 czerwca w katowickim Spodku/ MCK.

 

§11

KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe, niezależnie od udziału w innych konkursach oraz wystawach i targach.

 

§12

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia niepełne, lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

konkursy wynalazczości

Tag Cloud